Hoppa till innehåll

Vårändringsbudgeten 2024

  • Nyhet

Vårändringsbudgeten innehåller inte några förslag som tar direkt sikte på företagen, vilket är helt normalt. Däremot aviserar regeringen några förslag som kan komma längre fram.

Inriktningen på den ekonomiska politiken är fortsatt inflationsbekämpning, vilket kännetecknas bland annat av en återhållsam finanspolitik och åtstramande penningpolitik (till exempel högre räntor). Regeringen signalerar nu en omläggning där återhämtning från effekterna av lågkonjunkturen blir allt viktigare. Satsningar aviseras dels för att stötta hushåll och välfärd och dels för investeringar i infrastruktur, klimatomställning, forskning och energiproduktion. Bland förslag som specifikt rör företag nämns olika åtgärder för att stärka innovation och kompetensförsörjning samt regelförenkling och kortare tillståndsprocesser.

Vårändringsbudgeten innehåller också ett förslag till nya riktlinjer för skattepolitiken på en övergripande nivå. En inriktning är att regler ska vara generella, tydliga och enkla. Detta kan innebära att olika reduceringsregler, till exempel lägre moms på vissa varor och tjänster, kan komma att omprövas och tas bort. Detsamma gäller olika former av skattereduktioner. Vidare lyfter man att beskattning bör ske i nära anslutning till inkomsttillfället, detta skulle till exempel kunna påverka olika resultatregleringsmöjligheter, men framförallt möjlighet att få anstånd med reavinstskatt vid försäljning av bostäder. Några konkreta förslag om detta läggs dock inte fram.

Ett konkret förslag på skatteområdet som aviseras och som rör de allra minsta företaget är att beloppsgränsen för att redovisa moms kan komma att höjas.

Källa: Prop 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition – förslag till riktlinjer